STPS

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2564

Minimum Standard Requirement(MSR)

รอบนักเรียนทุนฯ สอบวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563.

เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ และผลการสอบผ่านเกณฑ์คะแนน MSR รอบนักเรียนทั่วไป

สามารถยืนยันสิทธิ์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ภายในวันที่ 30 พ.ย.- 11 ธ.ค.63