STPS

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2564

Minimum Standard Requirement(MSR)

รอบพิเศษ สอบวันที่ 23 มิ.ย. 2564
- นักเรียนที่สอบ MSR Avg.Total ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป ต้องสมัครเรียนกรอกข้อมูลมอบตัว Online และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าอาหารปีการศึกษา 2564 ชำระภายใน 28 มิ.ย.64